R.O.D im. Chmielniki   a.d. 1979
w Prądocinie
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności
Aktualności

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Prądocinie
zakazuje wyrzucanie gałęzi i odpadów zielonych na plaży. 
Zakaz obowiązuje do odwołania.
W załączeniu publikujemy pismo jakie
Nasz Ogród otrzymał
od Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
Pełna wielkość po kliknięciu na obraz

Zarząd Stowarzyszenia
Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
w Prądocinie

ZEBRANIE


Zarząd Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im
Chmielniki w Prądocinie informuje,
że w dniu 8 marca 2020 o godz 10.30 odbędzie się
Walne Zebranie Działkowiczów
w Bydgoszczy ul Inowrocawska 11 / zajezdnia MZK/
ze względu na ważność omawianych spraw prosimy o
przybycie

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego Chmielniki w Prądocinie przypomina, że zgodnie z podjętą przez Walne Zebranie uchwałą nakazuje się umieścić w widocznym miejscu na budynku lub bramce numer działki. Wyznaczamy termin na wykonanie oznakowania do dnia 31 sierpnia 2020r. Po tym terminie dla działkowiczów którzy nie będą mieli oznaczenia numeru działki zarząd zleci wykonanie ww. tabliczek z numerem działki, a kosztami zostanie obciążony działkowicz.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego Chmielniki w Prądocinie przedkłada prawomocną uchwałę Walnego Zgromadzenia Działkowiczów, które odbyło się w dniu 8 marca 2020 roku
Uchwała ta była konsultowana z Paniami Prawniczkami, które uczestniczyły w zebraniu w dniu 22 sierpnia 2020 roku na plaży.
W/w Panie po zaznajomieniu się z treścią podjętej uchwały stwierdziły fakt prawomocności uchwały i zgodność ze Statutem Stowarzyszenia.

Oświadczenie

Członkowie Zarzadu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im Chmielniki w Prądocinie oswiadczają ,że ponoszą jak każdy działkowiec wszystkie koszty związane z użytkowaniem swojej działki /prąd dzierżawa,śmieci, opłata wod-kan/ a także nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu pełnionej funkcji
                              Zarząd.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie uprzejmie informuje, że w dniu 27 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś miało miejsce spotkanie Zarządu Stowarzyszenia i Członków Stowarzyszenia z przedstawicielami Gminy. Spotkanie dotyczyło uregulowania kwestii własności części działek ewidencyjnych, na których położony jest nasz ogród. Wójtowi Gminy przedłożono stosowny wniosek w tej sprawie. W trakcie spotkania uzgodniono, że Gmina Nowa Wieś Wielka wystąpi do właściwego Sądu Rejonowego z powództwem cywilnym o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie uprzejmie informuje, że podjął czynności zmierzające do złożenia w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy wniosku dotyczącego zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków. Celem tego działania jest ujawnienie Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie jako użytkownika gruntów w miejsce figurującego w ewidencji gruntów Polskiego Związku Działkowców.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie uprzejmie informuje, że ze 154 ogródków działkowych wpłynęły pełne kwoty na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Z 6 ogródków działkowych wpłacono pierwsze raty. Wszystkim dotychczasowym wpłacającym dziękujemy za terminowość. Zachęcamy pozostałych działkowiczów do dokonania wpłat na naszą wspólnotą inwestycję

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD Chmielniki w Prądocinie informuje,że wniosek o zwołanie Walnego Zebrania Działkowiczów posiada wady prawne , ponieważ listy dołączone do wniosku nie posiadają przy numerze działki imienia i nazwiska są tylko parafy oraz ilość złożonych podpisów nie stanowi 1/5 ilości członków Stowarzyszenia.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego zostało złożone pismo Stowarzyszenia skierowane do Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z prośbą o udzielenie dotacji na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w naszym ogrodzie.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie uprzejmie informuje, że w styczniu bieżącego roku wystosował do ośmiu podmiotów gospodarczych zaproszenie do negocjacji w sprawie zadania polegającego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę całorocznej instalacji wodno-kanalizacyjnej na cele rozwoju społecznego - ogródków działkowych”. Po weryfikacji nadesłanych ofert realizację zadania powierzono firmie Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych sp zoo z Gdyni, która zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowej w terminie sześciu miesięcy od dnia podpisania umowy Po otrzymaniu przygotowanej dokumentacji zostanie ona zweryfikowana przez niezależnych specjalistów z branży sanitarnej.
O dalszych pracach w tym zakresie Zarząd poinformuje Działkowiczów w kolejnych komunikatach.

Drodzy Działkowicze !

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie uprzejmie informuje, że po wielomiesięcznych staraniach Naszego Stowarzyszenia Starosta Bydgoski dokonał aktualizacji danych w ewidencji gruntów i ujawnił Nasze Stowarzyszenie jako użytkownika działek ewidencyjnych, na których położony jest nasz ogród.

Dotychczas jako użytkownik tych działek wymieniany był Polski Związek Działkowców.

W załączeniu pismo Starosty Bydgoskiego wraz z zawiadomieniem o aktualizacji danych w ewidencji gruntów.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie zaprasza chętnych działkowiczów posiadających doświadczenie w zakresie sieci wodno - kanalizacyjnych do udziału w pracach komisji przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy prac.
Swój udział proszę zgłaszać na adres email rod_chmielniki@wp.pl do dnia 28 luty 2021

Komunikat

Szanowni Państwo, Drodzy Działkowicze!

Zarząd Stowarzyszenia ROD im Chmielniki w Prądocinie uprzejmie informuje, że podejmowane przez Nas działania mają na celu przede wszystkim dobro ogrodu, jego użytkowników i członków Stowarzyszenia. Podejmujemy czynności prawne i finansowe, które mają służyć poprawie stanu infrastruktury technicznej w Naszym ogrodzie poprzez wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej. Dążymy również do uregulowaniu spraw własnościowych ogrodu. Staraniem Stowarzyszenia w ewidencji gruntów ujawniono Nas jako użytkownika gruntów, na których położony jest ogród. Staramy się o założenie ksiąg wieczystych dla wszystkich działek ewidencyjnych, na których położony jest nasz ogród oraz wpisania do tych ksiąg Stowarzyszenia jako użytkownika gruntów.

Potwierdzeniem praworządności i transparentności Naszych działań są wyniki przeprowadzonego przez Starostę Bydgoskiego postępowania nadzorczego nad działalnością Stowarzyszenia, w związku ze skargą złożoną do Starosty przez jednego z naszych członków.

W załączeniu publikujemy pismo Starosty Bydgoskiego w powyższej sprawie. Prosimy o zapoznanie się z nim wszystkich Członków Naszego Stowarzyszenia. 

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie przedkłada rozliczenie za wywóz śmieci w 2020roku

46.384,93 zł : 239 działek w ogrodzie = 194,08 zł

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie informuje, że kontenery na śmieci wielkogabarytowe będa ustawione
od dnia 30 kwietnia do 7 maja 2021 przy placu zabaw

Kontenery na śmieci zmieszane i do segregacji bedą ustawione
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021

Komunikat  28.04.2021

Awaria sieci wodociągowej została w dniu dzisiejszym usunięta (28.04.2021r.), była to trzecia awaria sieci w tym roku.
Przyczyną awarii jest zły stan rur, który najprawdopodomniej bedzie się pogarszał ze względu na skład wody ze studni działkowej.

Komunikat

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie w załączeniu zamieszcza wynik badania wody z wodociągu działkowego

Komunikat  15.10.2021

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie informuje, żę w dniu 15 października zostały złożone oferty na budowę  sieci wodno - kanalizacyjne w Naszym ogrodzie.
Obecnie trwa ich weryfikacja.

Komunikat     22.10.2021

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie informuje, że do zarządzu ogrodu wpłyneło poniższe pismo. 
Jesteśmy umówieni z Panem Wójtem w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka po którym będziemy mieli informacje którymi podzielimy się i omówimy na Walnym zebraniu działkowiczów
Pod pismem znajdują się 72 podpisy użytkowników działek w naszym ogrodzie

Komunikat     22.10.2021

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie informuje, że do zarządzu ogrodu wpłyneło załączone pismo z Urządu Gminy Nowa Wieś Wielka dotyczące wpisania do Księgi Wieczystej nr BY1B/2206908  Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. "Chmielniki" w Prądocinie jako użytkownika działek o numerach ewidencyjnych 103/2, 103/3 i 103/4. 

Komunikat     01.11.2021

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie informuje, że zamknięcie wody zaplanowane jest
na sobotę 13 listopada o godzinie 12:00.
Ewentualne wcześniejsze zamknięcie przed planowanym terminem może nastąpić jeżeli temperatura znacznie spadnie.

Komunikat     07.11.2021

Zarząd Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego Chmielniki w Prądocinie zwołuje Walne Zebranie Działkowiczów dotyczące realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej w naszym Ogrodzie , które odbędzie się 28 listopada 2021 roku I termin 10.30 II termin godz 11.00 w Teatrze ADRIA w Bydgoszczy ul Toruńska 30
Dokumenty dotyczące działalności Stowarzyszenia zostaną udostępnione do wglądu w dniu 13 listopada 2021 w Domu Działkowca od godz 10.00 do 12.00.

Komunikat    12.11.2021

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie w załączeniu publikuje protokół z spotkania w Urzędzie Gminey Nowa Wieś Wielka  dotyczącego współfinansowania
sieci wod - kan na terenie ogrodu

Komunikat    12.11.2021

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie w załączeniu publikuje zestawienie kosztów dzialania naszego ogrodu

Komunikat    12.11.2021

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie w załączeniu publikuje zestawienie kosztów wywozu śmieci

Komunikat    12.12.2021

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie informuje, że zaliczkę na inwestycję budowy wodociągu w naszym ogrodzie w wysokości 5.550,00 zł należy wpłacić w całości do dnia 31 grudnia 2021r. Po tym terminie jeżeli będzie brakowało wpłaty to działka nie zostanie podłączona do wodociągu

Komunikat    16.01..2022

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie  informuje , że walne zebranie działkowiczów podjeło uchwałę nr 1 i zdecydowało że w Ogrodzie będzie budowana instalacja wodociągowa za którą głosowało 81 działkowiczów
Za budową instalacji  kanalizacyjnej glosowało 1 działkowicz, a za budową instalacji wodno-kanalizacyjnej 17 działkowiczów

Umowa na budowę instalacji wodociągowej została podpisana 15.12.2021r. Budową rozpocznie się od 17 stycznia 2022r i potrwa do 31 maja 2022r

Komunikat    16.01..2022

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie  informuje konieczności złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu - aby to zrobić należy posiadać profil zaufany, podpis elektroniczny, e-dowód czy poprzez niektóre banki.

Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl naciśnij -> złóż deklarację <- wypełnij ją i wyślij.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!
Mieszkańcy, którzy nie mają dostępu do internetu albo podpisu elektronicznego, wypełnioną deklarację mogą złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka lub przesłać pocztą na adres Urzędu, za pośrednictwem którego dane zostaną przekazane do CEEB.

https://www.nowawieswielka.pl/aktualno%C5%9Bci/deklaracje-do-ceeb.html

Działkowicze składają deklarację  dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 
Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne  

Jako adres budynku należy podać adres naszego ogrodu tj.
ul. Ogrodowa 17 
86  060 Prądocin

Komunikat    9.02..2022

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie  informuje , że jest możliwość wykonania przyłącza na terenie działki oraz zakupu i montażu studni wodomierzowej przez wykonawcę sieci wodociągowej w naszym ogrodzie. Koszt wykonania studni wodomierzowej oraz wykopu i ułożenia rury na terenie działki został przedstawiony w ofercie do której link znajduje się poniżej.
Punkt 4 nie obowiązuje działkowiczów.

Komunikat    28.02..2022

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie  , poniżej udostępnia dane kontaktowe dot. wpłat za przyłącze wody do domku dla osób, które chcą z korzystać z Firmy WPRI

WPRI
ul. Leśna 25B/7  81-549 Gdynia
NIP 5862215563
Bank Santander  nr konta 90 1090 1102 0000 0001 4968 1414
w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko oraz nr działki z dopiskiem "przyłącze do wody"
Należność można podzielić na dwie płatności. Pierwsza w wysokości 700 zł przed wykonaniem przyłącza, pozostała kwota niezwłocznie po wykonaniu przyłącza.

Komunikat    21.03..2022

Zarząd Stowarzyszenia ROD im. Chmielniki w Prądocinie 
W dniu 3 kwietnia 2022r o godz 10.30 I termin i o 11.00 II termin w sali Teatru Adria w Bydgoszczy ul. Torunska  30 odbędzie się sprawozdawczo-wyborcze  Walne Zebranie Działkowiczów

Komunikat    04.04..2022

W dniu 3 kwietnia 2022r  odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Walne Zebranie Działkowiczów na którym został wybrany nowy zarząd ogrodu i komisja rewizyjna.

Komunikat    21.04..2022

1. Firma WPRI Sp. z o.o. Realizuje prace na terenie ROD Chmielniki zgodnie  z ofertą przedstawioną na stronie internetowej ogródków w dniu 09.02.2022 r. tj. montaż studzienki wraz z wyposażeniem oraz dla zainteresowanych osób montaż rurociągu fi32 do domku/altany. Za ww. zakres prac firma WPRI ponosi odpowiedzialność.

2. W związku z brakiem inwentaryzacji trasy przebiegu dotychczasowej instalacji wodociągowej WPRI nie wykona połączenia nowego przyłącza z istniejącą rurą, gdyż istnieje ryzyko napełnienia starej instalacji wodą w związku z brakiem rzetelnego projektu istniejącej instalacji.
Zwracamy również szczególną uwagę, aby osoby realizujących we własnym zakresie prace związane z nabudową nowej rury wodociągowej na istniejącą instalacją odpowiednie zaślepiły/odcięły możliwość cofnięcia wody do starej instalacji/hydroforni.
3. W przypadku chęci wykonania podłączenia nowego przyłącza w domku/altanie proszę o indywidualny kontakt z naszym Podwykonawcą, p. Marcinem Sasem tel. 694 974 698

Komunikat    23.05..2022

Zarząd ROD Chmielniki informuje działkowiczów że od 3.06.2022r zostanie postawiony przy placu zabaw kontener na śmieci wielkogabarytowe oraz pozostałe kontenery na odpady zmieszane , papier , szkło plastik oraz odpady zielone biodegradowalne przypominamy również o prawidłowym segregowaniu śmieci